Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden, versie 3

ARTIKEL 1: WERKINGSSFEER
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen en diensten van en alle overeenkomsten met Dutch Pets Group V.O.F., van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd.

1.2 De hiervoor genoemde bedrijfsnaam “Dutch Pets Group V.O.F.’’ in lid 1 opereert onder de volgende handelsnamen: “Dutch Exotic Pets’’, “Dutch Rodent Pets’’ en “Dutch Exotic Pets Shop”. Voor deze handelsnamen gelden de zelfde algemene voorwaarden als voor Dutch Pets Group V.O.F..

1.3 In onderstaande algemene voorwaarden wordt onder “Afnemer” verstaan iedere wederpartij die met Dutch Pets Group V.O.F. een overeenkomst aangaat.

1.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en door Dutch Pets Group V.O.F. zijn bevestigd.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMSTEN
2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Dutch Pets Group V.O.F. zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en zijn gebaseerd op de bij aanvraag verstrekte gegevens. Aanbiedingen en/of offertes van Dutch Pets Group V.O.F. kunnen slechts worden gezien als een uitnodiging aan Afnemer tot het doen van een aanbod. Indien Afnemer de offerte accepteert doet hij derhalve een aanbod aan Dutch Pets Group V.O.F. tot het aangaan van een overeenkomst. De offerte dient binnen 30 dagen na offertedatum per digitale handtekening goedgekeurd worden door Afnemer. Indien dit niet gebeurt zal de offerte komen te vervallen. Dutch Pets Group V.O.F. heeft steeds het recht om zonder opgaaf van reden een dergelijk aanbod of een opdracht te weigeren.

2.2 Een overeenkomst tussen Dutch Pets Group V.O.F. en Afnemer komt pas tot stand nadat Dutch Pets Group V.O.F. een aanbod van Afnemer tot het aangaan van een overeenkomst, zoals hiervoor in lid 1 wordt bedoeld, uitdrukkelijk schriftelijke heeft aanvaard.

2.3 Een overeenkomst tussen Dutch Pets Group V.O.F. en Afnemer komt, indien door Dutch Pets Group V.O.F. geen offerte is afgegeven, eveneens tot stand doordat door Afnemer een opdracht heeft verstrekt en Dutch Pets Group V.O.F. uitvoering is gaan geven of heeft gegeven aan die opdracht. De inhoud van de overeenkomst wordt in dat geval geacht te zijn weergegeven op de factuur die Dutch Pets Group V.O.F. ter zake de door haar uitgevoerde opdracht aan Afnemer heeft verzonden.

ARTIKEL 3: PRIJZEN
3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld geldende prijzen van Dutch Pets Group V.O.F. zoals vermeld op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende, door Dutch Pets Group V.O.F. gehanteerde prijslijst in euro’s en inclusief BTW 21%.

3.2 De door Dutch Pets Group V.O.F. afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van bestelling. Hierin zijn vervat alle kosten ten aanzien van materiaal, personeel en gebruik van de apparatuur, alsmede kosten van derden. Eventuele meerkosten zullen door Dutch Pets Group V.O.F. tijdig aan Afnemer worden kenbaar gemaakt.

3.3 Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een product wijzigt in de periode tussen de datum van bestelling en de datum van levering, heeft Dutch Pets Group V.O.F. het recht de overeengekomen prijs dien overeenkomstig aan te passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van de bestelling c.q. bevestiging, een en ander met inachtneming van ter zake geldende wettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs meer dan 10% van de overeengekomen prijs af dan heeft Afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Dutch Pets Group V.O.F. is in dat geval niet tot enige schadevergoeding gehouden.

3.4 De kosten van verzending, invoer- en/of uitvoerrechten, belastingen, verzekeringen en overige kosten van vervoer in de ruimste zin des woord, komen steeds voor rekening van Afnemer.

ARTIKEL 4: BETALING
4.1 Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Verrekening van vorderingen van Afnemer op Dutch Pets Group V.O.F. met vorderingen van Dutch Pets Group V.O.F. op Afnemer is uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien deze betaling niet binnen 14 dagen na vervaldatum van de factuur is betaald, zal er een wettelijk toegestane rentepercentage van 15% in rekening gebracht.

4.2 De reclametermijn op door Dutch Pets Group V.O.F. verzonden facturen bedraagt 8 dagen. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd wordt deze geacht de onderliggende transactie met Dutch Pets Group V.O.F. correct weer te geven.

4.3 De op locatie uitgevoerde dienst dient per direct na afloop van de desbetreffende dienst betaald te worden middels op locatie aangeboden pinapparaat. Deze betaling en dienst dienen bevestigd te worden door Afnemer middels handtekening in de daarvoor aangegeven ruimte op de factuur. Indien er spraken is van een afwijking op de door Dutch Pets Group V.O.F. aangegeven betaalwijze, dient Afnemer het bedrag over te schrijven naar het op factuur aangeven IBAN. De debiteur dient ook bevestiging te geven middels handtekening.

ARTIKEL 5: LEVERING
5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering af locatie te Mossel 69 te Hellevoetsluis.

5.2 Als tijdstip van levering geldt de datum waarop Dutch Pets Group V.O.F. de goederen heeft verzonden. Als plaats van levering geldt de plaats van verzending.

5.3 Het is Dutch Pets Group V.O.F. toegestaan bestelde zaken in gedeeltes af te leveren. Indien Dutch Pets Group V.O.F. van die mogelijkheid gebruikt maakt is Dutch Pets Group V.O.F. bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.4 De door Dutch Pets Group V.O.F. opgegeven levertermijn en gelden steeds bij benaderingen zijn nimmer fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient Dutch Pets Group V.O.F. door Afnemer schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient Dutch Pets Group V.O.F. een termijn van minimaal 14 dagen te worden gegund om alsnog te leveren, tenzij redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden een langere termijn rechtvaardigen.

5.5 Overschrijding van de hiervoor in lid 2 en lid 4 genoemde termijnen geeft Afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te vorderen.

5.6 Indien ook de koper (iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Dutch Pets Group V.O.F. in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan) naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing. Tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijke door Dutch Pets Group V.O.F. ingestemd is.

ARTIKEL 6: RISICO TRANSPORT
Alle goederen en materialen zijn vanaf het ogenblik van verzending voor risico van Afnemer. Ook wanneer franco levering is overeengekomen, is Afnemer zelf aansprakelijk voor alle schade, diefstal of verduistering, die tijdens het vervoer ontstaat of wordt geleden. Bij aankomst van de goederen dient Afnemer zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Bij eventuele zichtbare schade dient de Afnemer zich steeds direct tot de vervoerder te wenden.

ARTIKEL 7: RECLAMES
7.1 Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig mogelijk daarna – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Afnemer in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

– of de juiste zaken zijn geleverd;

– of de afgeleverde zaken voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen;

– of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

7.2 Zichtbare gebreken of tekorten dienen door Afnemer binnen 5 dagen na levering schriftelijk aan Dutch Pets Group V.O.F. te worden gemeld.

7.3 Niet zichtbare gebreken dienen door Afnemer binnen 5 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering aan Dutch Pets Group V.O.F. schriftelijk te worden gemeld.

7.4 Indien Afnemer een klacht terecht heeft geuit, heeft Dutch Pets Group V.O.F. de keuze het afgekeurde product voor rekening van Dutch Pets Group V.O.F. te repareren of vervangen, hetzij Afnemer te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door Afnemer verschuldigde prijs voor het afgekeurde product. Dutch Pets Group V.O.F. is in dit geval niet gehouden om enige door Afnemer geleden schade te vergoeden.

7.5 Indien reparaties noodzakelijk zijn als gevolg van onvakkundig gebruik, reparaties door derden, het gebruik van verkeerde accessoires of door enige andere oorzaak welke voor rekening en risico van Afnemer komt, dan worden de kosten ter zake die reparaties afzonderlijk aan Afnemer in rekening gebracht.

7.6 Indien Afnemer binnen de hiervoor in lid 2 of lid 3 genoemde termijn geen melding van enige gebreken heeft gemaakt, wordt de levering geacht correct te zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 8: GARANTIE EN REPARATIE
8.1 Voor geleverde artikelen met fabrieksgarantie gelden de door de fabriek vastgestelde garantiebepalingen. In alle andere gevallen wordt door Dutch Pets Group V.O.F. uitdrukkelijk geen garantie verstrekt.

8.2 Goederen welke eventueel ter garantiebeoordeling of reparatie door Afnemer aan Dutch Pets Group V.O.F. worden toegezonden, dienen franco aan Dutch Pets Group V.O.F. te worden verzonden. Over het eventueel toekennen van een garantieclaim wordt uitsluitend door Dutch Pets Group V.O.F. beslist.

8.3 Vallen de goederen niet onder enige garantie, dan is Dutch Pets Group V.O.F. gerechtigd om de kosten van reparatie bij Afnemer in rekening te brengen.

8.4 Iedere garantie vervalt indien de ontstane schade een gevolg is van onvakkundig gebruik, reparaties door Afnemer of door (Afnemer ingeschakelde) derden, het gebruik van verkeerde accessoires of door enige andere oorzaak welke voor rekening en risico van Afnemer komt.

ARTIKEL 9: EIGENDOMSVOORBEHOUD
9.1 Alle door Dutch Pets Group V.O.F. aan Afnemer geleverde zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van Dutch Pets Group V.O.F. tot het moment waarop alle huidige en toekomstige vorderingen van Dutch Pets Group V.O.F. op Afnemer, uit welken hoofde dan ook en met inbegrip van renten en kosten, volledig aan Dutch Pets Group V.O.F. zijn betaald.

9.2 Door Dutch Pets Group V.O.F. geleverde zaken, die krachtens lid1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen door Afnemer niet worden doorverkocht. Afnemer is voorts niet bevoegd om deze zaken te verpanden of hierop enig ander recht te vestigen.

ARTIKEL 10: ANNULERING
Indien Afnemer een reeds met Dutch Pets Group V.O.F. gesloten overeenkomst c.q. een reeds aan Dutch Pets Group V.O.F. verstrekte opdracht intrekt en/of annuleert is Afnemer, verplicht om dit binnen een termijn van 7 dagen voor aanvang opdracht door te geven. Indien Afnemer dit niet gedaan heeft dient 50 euro te worden betaald aan Dutch Pets Group V.O.F..

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Dutch Pets Group V.O.F. is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook welke Afnemer als gevolg van of in verband met deze overeenkomst beweert te hebben geleden.

11.2 Indien Dutch Pets Group V.O.F., ondanks het geen hiervoor in lid 1 wordt bepaald, toch aansprakelijk is voor enige door Afnemer geleden schade, is het bedrag waarvoor Dutch Pets Group V.O.F. aansprakelijk is beperkt tot maximaal het bedrag ter hoogte van het door Afnemer verschuldigde factuurbedrag ter zake de levering welke de schade heeft veroorzaakt.

11.3 Dutch Pets Group V.O.F. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

ARTIKEL 12: OVERMACHT
12.1 In geval van overmacht in de zin van art 6:75BW heeft Dutch Pets Group V.O.F. het recht om de uitvoering van haar verplichtingen gedurende een periode van twee maanden op te schorten, dan wel om de geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij gehouden is tot vergoeding van eventueel door Afnemer geleden schade.

12.2 Dutch Pets Group V.O.F. is bij gedeeltelijke ontbinding gerechtigd om de door haar reeds uitgevoerde werkzaamheden c.q. reeds geleverde goederen of diensten bij Afnemer in rekening te brengen.

ARTIKEL 13: PRIVACYBESCHERMING
13.1 Alle gegevens die Afnemer aan Dutch Pets Group V.O.F. doorgeeft worden door Dutch Pets Group V.O.F. opgeslagen en in eigen of concernverband gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer.

13.2. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. Eventuele door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

13.3 Dutch Pets Group V.O.F. verstrekt zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar verwerking geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT
Op alle aanbiedingen en offertes van en alle overeenkomsten met Dutch Pets Group V.O.F. hoe dan ook genaamd en uit welken hoofde dan ook is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 15: BEVOEGDE RECHTER
De rechtbank te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit de met Dutch Pets Group V.O.F. gesloten overeenkomsten.